De meubel expert!
Woonsuxes

Algemene voorwaarden

Woonsuxes

Waagpassage 140

8232 DW – Lelystad

0320-416610

BTW. Nr NL 00851434198B01

KVK 54771544

ING: NL10INGB0004810846

Algemene voorwaarden Woonsuxes

1 Algemeen

.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Woonsuxes betreffende de verkoop, levering en betaling van meubels en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

.2.Naast deze algemene voorwaarden kan Woonsuxes aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

.3.Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Woonsuxes niet geaccepteerd.

.4.Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Woonsuxes.

.5.Woonsuxes houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

2 Offertes

.1.Alle offertes opgesteld door Woonsuxes zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

.2.Prijsvermeldingen op de Woonsuxes internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

3 Overeenkomsten

.1.Overeenkomsten met Woonsuxes komen pas dan tot stand wanneer Woonsuxes een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Woonsuxes heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden inge                         licht.

.2.Alle producten uit de Woonsuxes collectie zijn op maat producten en kunnen hierdoor niet meer geruild of teruggezonden worden. Als een afnemer een overeenkomst aan gaat met Woonsuxes kan deze overeenkomst per direct niet meer kosteloos geannuleerd worden dit omdat het bij de producten uit de Woonsuxes collectie gaat om maatwerk producten die speciaal voor haar afnemers gemaakt worden.

.3.Als de afnemer tot aankoop is overgegaan en dit schriftelijk met een handtekening of met een aanbetaling heeft bevestigd wordt bij annulering van de overeenkomst 40% van het aankoopbedrag door Woonsuxes bij de afnemer in rekening gebracht.

4 Afbeeldingen

.1.Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de Woonsuxes internetsite, in folders en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

5 Prijzen en betaling

.1.De artikelen van Woonsuxes worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom van Woonsuxes.

.2.De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

.3.Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Woonsuxes geleverde artikelen en/of diensten te geschieden direct bij levering of per bank 2 dagen voor levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt.

Verder is Woonsuxes gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 20% van de onbetaalde factuur, met een

minimum van euro 200,00.

.4.Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

.5.Niet tijdige betaling geeft Woonsuxes het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

.6.Woonsuxes is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Woonsuxes te verrichten prestaties.

.7.Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Woonsuxes verrekening van facturen toe te passen.

.8.Door Woonsuxes in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

6 Verzending en aflevering

.1.De goederen reizen tot het moment van aflevering voor risico van Woonsuxes tenzij dit anders is bepaald en schriftelijk is vast gelegd.

.2.Woonsuxes is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

.3.Als Woonsuxes de goederen bij de afnemer komt brengen dient deze zorg te dragen voor een ruim voldoende doorgang om de artikelen naar binnen te brengen. Eventuele schades bij de afnemer kunnen niet op Woonsuxes worden verhaald.

.4.Bij bezorgingen door Woonsuxes dient de afnemer in alle gevallen waar dat nodig is te zorgen voor een verhuislift. De kosten hiervan kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op Woonsuxes. Als blijkt dat bij de levering toch een verhuislift nodig is en dit verkeerd door de afnemer is ingeschat komt Woonsuxes gratis (binnen een Kring van 75km rond Lelystad) een tweede keer langs om de goederen bij de afnemer af te leveren. De afnemer dient dan wel een verhuislift klaar te hebben staan (uiteraard kom

de kosten van de verhuislift voor rekening van de afnemer).

7 Eigendomsvoorbehoud

.1.Woonsuxes behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs v an alle door Woonsuxes aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Woonsuxes ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtte of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Woonsuxes van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Woonsuxes en de afnemer gesloten overeenkomst,

daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

8 Leveringstermijnen

.1.Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Woonsuxes is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

.2.Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Woonsuxes of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan 8 weken wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

.3.Als de goederen bij Woonsuxes zijn binnengekomen dient de afnemer deze binnen 3 weken na binnenkomst af te nemen. Bij overschrijding van deze termijn kan Woonsuxes opslagkosten in rekening gaan brengen.

9 Reclames

.1.Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 24 uur na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met omschrijving en foto – kenbaar gemaakt te worden aan Woonsuxes. Na het verstrijken van deze termijn wordt Woonsuxes geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Woonsuxes er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

.2.Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

.3.Indien een reclame door Woonsuxes gegrond wordt bevonden, kan Woonsuxes overgaan tot het volgende:

1: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.

2: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Woonsuxes worden afgegeven.

3: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

.4.De afnemer dient in alle gevallen Woonsuxes drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

 

 

Garantie

Garantie
Woonsuxes verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een garantie van één (1) jaar (plooivorming, verkleuring en zachter worden van een polyether vulling vallen buiten deze garantie), na overleg van een origineel aankoopbewijs. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een foutediagnose wordt er eerst overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant deze bepaalt of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad is.
Bovenstaande geldt alleen als er foto”s van het product en eventueel foto”s van het probleem naar Woonsuxes zijn verzonden. Zodat wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Woonsuxes op te geven adres.De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
1: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
2: indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
3: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Woonsuxes zijn verricht.
4: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
5: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
6: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
7: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Woonsuxes echter geen defect geconstateerd kan worden.Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
Handelsmerk.
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Woonsuxes afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Woonsuxes blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Woonsuxes in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Woonsuxes niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Woonsuxes. De afnemer vrijwaart Woonsuxes te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
 
Woonsuxes
Waagpassage 140
8232 DW – Lelystad
0320-416610
BTW. Nr NL 00851434198 B01
KVK: 54771544
IBAN: NL10INGB0004810846